உயிரெழுத்து
Date: Tue Jul 22, 2003 4:42 am
Subject: பெயர்-ச்சி! (Cyber Avatar)

அவனை
அவனுக்குக்
காட்டியபின்
அவனுக்கு
அவனாக
இருக்கப்
பிடிக்கவில்லை.

அவனுக்கு
அவளாகவும்,
அவனாகவும்,
அவையாயும்
ஆகும்
ஆசை
வந்தது.

மலையேறிப் பார்த்தான்
கடல் வந்து பார்த்தான்
கழனி, பாலையென்று
ஐந்தாய் அலைந்தான்.

ஆறில் கிடைக்குமென்று
அசரீரி சொன்னது.

அங்கொரு பெயர்
இங்கொரு விலாசம்
இன்றொரு கருத்து
நாளைக்கு மறுப்பு

இன்னும்...
இன்னும்..
என்று
அலையும்
மனதுடன்
அவையும்
இவையும்
உவையுமென
ஆவியாய்
அலைகிறான்

ஆறாம்திணையில்!

0 பின்னூட்டங்கள்: