சொல்லாக்கிளவி

என்னையறியாமல்
என்னுள் இத்தனை
காலம் எங்கு
நுழைந்தது?
என் சொல் கேளா
என்னுடல் இச்சைகள்
என் சொல் கேளா
இத்தனை குழவிகள்
என் சொல் கேளா
இத்தனை நரை மயிர்
என்னிடம் சொல்லாமல்
கழிந்த என் இளமை
இத்தனை நடப்பிலும்
யார் சொல்லும் கேளா
மனதெனும் குரங்கு
எப்படியிருப்பினும்
என் சொல் கேட்டு
நடக்கவேணும்
என் மனைவி.