காற்றினிலே வரும் கீதம்


இவர் எம்மொழியில் பாடினாலும் ஊனை உருக்கும் சங்கீதத்தைத் தரமுடிகிறது. எம் அன்னைக்கு வந்தனங்கள்!


this is an audio post - click to play

1 பின்னூட்டங்கள்:

SATHYARAJKUMAR 1/26/2005 02:51:00 AM

MS stands for Manakkal Sadasivam என்று என் நண்பர் சொல்லக் கேள்விப்பட்டேன். Musical Sanctuary என்றாலும் பொருத்தமாய்த்தான் இருக்கிறது !