அபகார நிந்தைபட் ...... டுழலாதே


this is an audio post - click to playவந்து.....(¦Ã¡õÀ Åó¾¢Õí¸..àì¸ ¸Äì¸õ..†¢..†¢..)

அபகார நிந்தைபட் ...... டுழலாதே
அறியாத வஞ்சரைக் ...... குறியாதே

உபதேச மந்திரப் ...... பொருளாலே
உனைநானி னைந்தருட் ...... பெறுவேனோ

இபமாமு கன்தனக் ...... கிளையோனே
இமவான்ம டந்தையுத் ...... தமிபாலா

ஜெபமாலை தந்தசற் ...... குருநாதா
திருவாவி னன்குடிப் ...... பெருமாளே.

இதுதாங்க அவர் பாடின பாட்டு!

1 பின்னூட்டங்கள்:

P 1/29/2005 01:49:00 PM

Vanakkam Sir..Your idlyvadai eblog(ear blog) is really a treat to 'sevippasi'.Keep up the goodwork..
Nadri..VAAZHGA VALARGHA..