அங்கோர்வாட் பயணக்குறிப்பு 04 (பாயும் படகில் பதிவு)


The Tonle (River) Sap lake is the largest lake in Southeast Asia providing irrigation waters and food for half the population of Cambodia. Almost a whole village floats on the Lake (yes! shops, schools, municipal office etc.)


கம்போடியாவின் தலைநகரான பினாம்பெங்கிலிருந்து தோன்லே நதிவழியாக அங்கோர்வாட் உள்ள சீம்ரீப் நகருக்குச் செல்லலாம். இந்த நதி இந்தியாவின் மகா நதி போல் பிரம்மாண்டமாகவுள்ளது. இந்த நதியில் பயணப்படுவது ஒரு அனுபவம். இந்த ஒலிக்குறிப்பு பயணத்தில் எடுத்தது, எனவே இரைச்சல் நிறைய இருக்கும். காது பத்திரம் :-)
Photo by N.Kannan

this is an audio post - click to play

0 பின்னூட்டங்கள்: