அங்கோர்வாட் பயணக்குறிப்பு 06 (பாயும் நதியில் பதிவு)


Almost all the houses on the river side is at least a meter above the groud. River Tonle bulges during the wet season.

தோன்லே நதி நிரம்பி வழியும் போது கரை கரை(ட)ந்து விடுமாம். அதனால் வீடுகள் உசரமாக நிற்கின்றன. பதிவில் படகின் இரைச்சல் உண்டு. காது பத்திரம்!
Photo by N.Kannan

this is an audio post - click to play

0 பின்னூட்டங்கள்: