மொட்டைக்கோபுரம் - அங்கோர்வாட்-08


The main and west side entrance seen from inside the temple
Photo by N.Kannan

0 பின்னூட்டங்கள்: