பலா! - அங்கோர்வாட்-10


Jack fruit in Siem Reap, Cambodia (background a buddha Pakoda)

மா, பலா, வாழை என்பது இந்தியாவிற்கு மட்டும் சொந்தமன்று!
Photo by N.Kannan

0 பின்னூட்டங்கள்: