அங்கோர்வாட் 17 - திருமாலுக்குப்பதில் சித்தார்த்தன்!


Budha instead of Tirumal - mUlavar & uRcavar
Photo by N.Kannan
இந்தியாவில் பௌத்த ஆலயங்கள் சிவ, விஷ்ணு ஆலயங்களாக மாறின. அதன் மாற்றுக்காட்சி கம்போடியாவில். விஷ்ணு அப்படியே புத்தனாக மாறிவிடுகிறார். வியட்நாமிலும் இந்த integration-ஐ பார்க்கலாம்!

0 பின்னூட்டங்கள்: