அங்கோர்வாட் 19


Siem Reap International Airport, the size of Chennai/Madurai Airports with limited flights.
Photo by N.Kannan
சீம்ரீப் விமானதளம் சிறியது ஆனால் சென்னை, மதுரையை விடச் சுத்தமானது.

0 பின்னூட்டங்கள்: