வானத்தில் பறப்பதும், பூமியில் இருப்பதும் (அங்கோர்வாட் 21)

"வானத்தில் பறப்பதும், பூமியில் இருப்பதும் அவரவர் எண்ணங்களே!" என்றொரு பழைய பாடலுண்டு. காஞ்சனா என்ற அழகி பாடுவதாக வரும் (ஜெமினியுடன்). வானத்தில் பறக்கும் ஒவ்வொருமுறையும் ஆயிரம் எண்ணங்கள் உதயம். சில இங்கு பதிவு செய்யப்படுகின்றன.


(இப்படி எடுக்கமுடியும். ஆனால் இது சுட்டது. பல நல்ல வின்படங்கள் வீடியோவிலுள்ளன. எடுக்க நேரமில்லை)


Warning: Very noisy!!

this is an audio post - click to play

0 பின்னூட்டங்கள்: