வடக்கிருத்தல்

இது பொதுவான
தனிக்கடிதம்
நேரு இந்திராவிற்கு
எழுதியது போல்
உன் தேசியக்கவி சொன்னான்
நீ வடக்கிருக்க தமிழகம்
போய் விட்டாயென்று
கேட்டால்
உடல் மண்ணிற்கு
உயிர் தமிழுக்கு என்பாய்
இரண்டும் தமிழுக்கு என்று
அங்கு போய்விட்டாய் போலும்
அந்நிய மண்ணில்
பெய்யும் பனியை வெறிக்க வெறிக்க
எத்தனை நாள் பார்ப்பது?
உன் நாட்கள் கணக்கெடுப்பில் என்றான் கவி
உங்கள் எல்லோர் வாழ்வுமே
கணக்கிலுண்டு என்று எனக்குத் தெரியும்
எனவே இரண்டோடு இது மூன்று
வாழ்விற்கும் பொருளில்லை
சாவிற்கும் பொருளில்லை
என்றாகிப்போன வாழ்வில்
வடக்கிருத்தல் ஒரு குறையோ நண்பா?
ரத்தம் சிந்தா நூற்றாண்டு
புத்தம் புதிதாய் மலரலாம்
அப்போது சிந்த ரத்தம் மண்ணில் இருக்குமோ?
வடக்கிருந்து தென்திசைக் கடவுளாகப் பார்க்கிறாய்
கணக்கெடுப்பு எல்லோருக்கும் உண்டு
வந்து பார்ப்போம் தென் திசை வானில்
ஓர் நாள்.

0 பின்னூட்டங்கள்: