தூரக்கிழக்கு-கலாச்சார ஒற்றுமைகள்

கொரியா எங்கு இருக்கிறது! தமிழகம் எங்கு இருக்கிறது?
இவைகளுக்குள் கலாச்சார பறிமாற்றம் நடந்திருக்க வழியுண்டா?
தமிழ்-கொரிய தொடர்பு பற்றி இனிமேலாவது சீரிய ஆய்வு வருமா?
கொறிக்க கொஞ்சம் அவல், பொறி.....

0 பின்னூட்டங்கள்: