கண் பாவை

ஒளியற்ற உலகில்
நிழலற்று இருக்கலாம்
கண்ணுள்ள உலகில்
கனவின்றி இயலுமோ
அன்று நீ வந்தாய்
மீண்டும் இன்று நீ வந்தாய்
கனவின் எழிலில்
கற்பனை கடந்த நிலையில்
கட்டுண்டோம்
களித்திருந்தோம்
எல்லைகளற்ற நிலையில்
வேலியற்று
சாதியற்று
மேலற்று
கீழற்று
சமவெளியில்
சமத்துவமாய்
ஞாலத்தின் ஈர்ப்பின்றி
பரவெளியில் பறவைபோல்
கூடியிருந்தபோது
இது கனவென்றான்
கண் விழித்தோன்
கண் இனி எதற்கென்று
கனவில் நிலைத்துவிட்டேன்
கண்ணின் பாவையாய்
என்றும் நிலைத்துவிடு
உள்ளத்தின் உள்ளே.


0 பின்னூட்டங்கள்: