உந்து பொருள் முந்திவர

உந்து பொருள் முந்திவர,
வியத்தகு திட்டம் பொருள்பட
சிந்தனை தன் களை தவிர்கிறது!

தளையற்ற மனது வரம்பு தாண்டி
விரிந்து, வியாபித்து
எண் திசையும் எம்பிப்பரந்து
புதிய, பெரிய, அரிய உலகில்
கால் வைக்கிறது.

சோம்பிக்கிடந்த உட்பொறிகள்
தெளிவு பெற
சுருங்கிப்போன உயிர்த்திறன்
விழிப்புற
தன்முகம் புதிய பொலிவுடன்
சுய தரிசனமாக
நினைத்துப்பார்த்திராத
புதிய எல்லை விளிம்பில்
நிற்க நான் கண்டேன்!

பதஞ்சலியின் இச்சூத்திரத்தை மேற்கோள் காட்டி டாக்டர் அப்துல் கலாம் கொரியாவில் உரையாற்றினார்.

"When you are inspired by some great purpose, some extraordinary project, all your thoughts break their bounds. Your mind transcends limitations, your consciousness expands in every direction, and you find yourself in a new, great and wonderful world. Dormant forces, faculties and talents come alive, and you discover yourself to be a greater person by far than you ever dreamt yourself to be."

0 பின்னூட்டங்கள்: