மூட்டைப்பூச்சி

Expert opinion: All but eradicated in the U.S. after World War II, these bloodsuckers have scurried back into every state—and into expensive and budget hotels alike, according to Louis N. Sorkin, an entomologist at New York’s American Museum of Natural History. And don’t assume beds are the only places they hang out: the bugs also creep into cracks and crevices in headboards, floorboards, carpets, picture frames, and furniture.

Prescription Before booking, check Web sites like bedbugregistry.com or traveladvisor.com for hotel-infestation alerts. Upon arrival, inspect the bed (especially the mattress seams) for the insects and their blood and excrement (small red or brown dots). A flashlight will help you find these elusive pests, which, when engorged, grow to the size of an apple seed. Spot anything suspicious? Check out—before they check you out.

மூலம்: MSN.Travel

கேள்வி: ஏங்க நம்ம ஊரிலே இப்படி மூட்டைப்பூச்சி பற்றிய சேவைகள் உண்டா? எந்த ஹோட்டல்ல மூட்டைப்பூச்சி இருக்கும், இருக்காதுன்னு?

0 பின்னூட்டங்கள்: