மகான்..காந்தி மகான்5 hr 9 min 23 sec - Oct 2, 1968

Description: This is a 5 hrs. 10 min. documentary biography of Mohandas Mahatma Gandhi. All events and principles of Gandhi's life and thought are viewed as integrated parts of his truth-intoxicated life depicting permanent and universal values. The purpose of the film is to tell the present and the future generations "that such a man as Gandhi in flesh and blood walked upon this earth", to acquaint them with his life and work and to spread his message of peace and universal brotherhood to the war-weary and fear-stricken world. The film brings together a mass of visual record not only of 78-year life of Gandhi but also of an important period of India's history. The aim of the film being education and not entertainment, there is no attempt at dramatization of those exciting times. The story is told with an eye to truthful documentation of the main events within the limits of available documentary visual material… Read more about the film: http://streams. gandhiserve. org/mahatma. html Film id: mahatma_full_ 640x480 Courtesy: GandhiServe Foundation – Mahatma Gandhi Research and Media Service, http://www.gandhise rve.org For personal, institutional and commercial use contact: media@gandhimail. org

1 பின்னூட்டங்கள்:

வடுவூர் குமார் 6/02/2007 11:05:00 AM

தரவிரக்கம் செய்ய முடியுமா? என்று பார்த்து பார்க்கவேண்டும்.
மிக்க நன்றி.