மொழியறிவு

மனிதன் மொழியை உருவாக்கினான் என்பதை விட மனிதன் மொழியில் பிறக்கிறான் என்றே சமகால மொழி அறிஞர்களும், அறிவியலும், நம் பண்டைய வேதமும் சொல்கின்றன. சிலர் ஒரு மொழியில் பிறக்கின்றனர். சிலர் பல மொழியில் பிறக்கின்றனர். இந்தியா தன்னளவில் பல்வேறு மொழிகளுக்குத் தாயாகி தன் பிள்ளைகளுக்கு அம்மொழிகளை அளிக்கிறது. ஆயின் 20ம் நூற்றாண்டின் ஆங்கில மேலாண்மை, ஆங்கிலம் பேசும் மக்களுக்கு வெறும் ஒரு மொழியை மட்டும் அளித்து நின்றுவிட்டது. உலகை நோக்கின் அது பன்முகமாக இருப்பது தெரியும். தானியமென்றால் பல்வேறு வகையுண்டு. காய்கறி என்றால் பல்வகையுண்டு. விலங்குகளும் அப்படியே. எனவே மொழி என்று வரும் போதும் பல்வகையாக இருத்தல் தொலை நோக்கில் பயனளிக்கக் கூடியதே. இதனாலேயே தமிழகம் தன் பரப்பில் தெலுங்கர்களுக்கு, மலையாளிகளுக்கு, கன்னடத்துக்காரர்களுக்கு, குஜராத்திகளுக்கு என்று பலமொழி பேசும் மக்களுக்கும் இடமளித்துக் காத்து வருகிறது. இது இந்தியா சுதந்திரம் அடைந்து அதனால் வரும் இந்திய ஒருமைப்பாட்டிற்கான முயற்சி என்றில்லாமல் காலம், காலமாக அப்படியே இருந்து வந்திருக்கிறது. எனவே குறைந்தது இரு மொழியாவது பேசுங்கள் என ஒரு இந்தியருக்குச் சொல்வது, காலையில் இரண்டு இட்லியாவது பசியாறுங்கள் என்று சொல்வது போல்!

ஆனால் அமெரிக்காவில், இங்கிலாந்தில் நிலமை அப்படியல்ல. அங்கு இன்னொரு மொழி கற்றலின் அவசியத்தைச் சொல்ல வேண்டியுள்ளது. அதைத்தான் கீழ்க்காணும் கட்டுரை செய்கிறது.

Bilingual Babes: Teach Your Child A Second Language
By Ilisa Cohen

மீண்டும், அமெரிக்காவில், ஐரோப்பாவில் வாழும் இந்தியர்களுக்கல்ல இச்சேதி. அக்குழந்தைகள் இயற்கையாகவே இருமொழி பேசுகின்றனர். எனினும், இது குறித்த ஒரு பிரக்ஞையைக் கொண்டு வர இக்கட்டுரை உதவும்.

0 பின்னூட்டங்கள்: