பால் நினைந்தூட்டும்...

இந்த வீடியோ அமெரிக்காவில் அதிகம் பேசப்படுகிறது. காரணம், ஒரு வெள்ளையினத்தாய் ஒரு கருப்பினக் குழந்தைக்கு முலைப்பால் ஊட்டுகிறாள். கதையைக் கீழே கொடுத்துள்ளேன்.

இப்படி வாடும் குழவி கண்டு முலைப்பால் சுரப்பதுதான் உண்மையான தாய்மை. இப்பெண் அழகான தாய். கிராமப்புரங்களில் இன்றளவும் இப்படிப் பால் கொடுக்கும் தாய்மார்களுண்டு. நகர்புர வாழ்வில் இது குறைந்து, வழக்கொழிந்துவிட்டது.

நம்மிடமுள்ள தாய்மையைத் தொலைத்துவிட்டு, "பால்நினைந்தூட்டும் தாயினும் சாலப்பரிந்து" என்று கோயிலில் தேவாரம் பாடிக்கொண்டிருக்கிறோம்.Salma Hayek's Generous Breasts

Salma Hayek's breasts are in the news again, but not for what you might think. Famous for being "busty," Hayek was filmed breastfeeding a sick child in Sierra Leone by ABC News. Hayek was in Sierra Leone to support a tetanus-vaccination project and had this to say during her interview about her action:

"I thought about it, am I being disloyal to my child by giving your milk away? And I actually think that my baby would be very proud to share her milk. And when she grows up, I'm going to make sure that she continues to be a generous, caring person. And I think that's the best thing I can give her as a mother."

Hayek then recounts a family story in which her great grandmother breastfed a stranger's child in the street of her small village because the baby's mother had no milk, and how affected she was by that story.

According to the Time article, men discourage women from breastfeeding because they believe women cannot have sex if they are still nursing. Hayek was consciously trying to promote breastfeeding in Africa through her actions because breastfeeding is the single most important strategy to lower infant mortality rates in Africa.

We'll see if Hayek's actions have any effect on attitudes about breastfeeding in Sierra Leone. In the United States, Hayek's public "cross-feeding" of another woman's child sparked all kinds of debate from unconditional support to concerns over the class and race implications. Yes, and yes. However, what seems most important is that at that moment, a hungry child was fed.

As Hayek says during the interview: "I was able to feed a baby who was very hungry"

Sometimes it can be that simple.

0 பின்னூட்டங்கள்: